Reklamační řád

1. Záruční doba

Záruční doba za jakost zboží dodaného kupujícímu – spotřebiteli činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží, nevyplývá-li ze zákona jiná záruční doba. Pokud některý z výrobců poskytuje na své výrobky delší záruční dobu, prodloužená záruční doba bude přenesena na kupujícího. Práva kupujícího – spotřebitele ze záruky se řídí občanským zákoníkem.

Záruční doba za jakost zboží dodaného kupujícímu – podnikateli odpovídá záruční době, kterou poskytuje výrobce či dodavatel zboží; prodávající na požádání sdělí kupujícímu – podnikateli délku záruční doby a její konec. Práva kupujícího – podnikatele ze záruky se řídí občanským zákoníkem.

2. Reklamace škody vzniklé na přepravované zásilce

Kupující při převzetí zásilky provede kontrolu, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje znaky poškození. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, sepíše kupující s dopravcem záznam o škodě (popis závady a jejího vzniku, číslo objednávky, dodacího listu a faktury) a tento neprodleně prodávajícímu zašle e-mailem nebo faxem, případně poštou a současně ihned prodávajícímu oznámí tuto skutečnost telefonicky. Obsahuje – li zásilka žlaby nebo svody, je ve vlastním zájmu kupujícího zásilku rozbalit a zkontrolovat, zda zboží není poškozené. Zboží tohoto druhu může být při přepravě promáčknuto či jinak poškozeno, i když se obal jeví jako neporušený. Poškození kupující zapíše do přepravních dokumentů dopravce při převzetí zboží. V případě, že není obal porušen a dopravce nechce počkat na přebrání zboží s jeho rozbalením, je vhodné napsat do přepravní dokumentace při podpisu převzetí zboží „převzal s výhradou“. Pokud v dokumentech přepravce není záznam o poškození zapsaný kupujícím nebo poznámka o převzetí „s výhradou“, při pozdější reklamaci prodávajícího (příkazce) u dopravce je obtížné prokázat, že zboží bylo poškozeno při přepravě.

Skrytou vadu je příjemce zásilky povinen oznámit písemně (nebo e-mailem, faxem) prodávajícímu bez odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena. Prodávající zajistí vyřešení škody s dopravcem. Kupující si může rovněž do 3 dnů od převzetí zásilky vyžádat sepsání zápisu o škodě s dopravcem, pokud je to pro něj výhodnější, neprodleně o tom informovat prodávajícího a zaslat mu kopii zápisu o škodě. Sepsání zápisu o škodě nelze považovat za uplatnění reklamace.

Reklamaci škody vzniklé na zásilce při přepravě je oprávněn uplatnit u dopravce pouze příkazce.

2. Ostatní reklamace

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

V tomto případě kupující kontaktuje prodávajícího a zašle reklamované zboží (pokud možno včetně kopie faktury, dodacího listu, přepravního listu, záručního listu, případně i průvodního dopisu) se stručným popisem vady na adresu prodávajícího.

Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží).

Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací.

Reklamaci je možné uplatňovat i osobně v sídle společnosti.

3. Vyřízení reklamace

Prodávající (ve spolupráci s výrobcem, dodavatelem) posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailem

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (e-mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. Odstranění závady je zpravidla realizováno výměnou produktu, případně opravou. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží či ke sjednání dohody o přepravě.

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů (za dopravu, opravu apod.).

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude – li se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.

Kontaktní osoba pověřená reklamačním řízením:
Pavel Vrba (mobil 608 805 613)
obchod.plzen@klempostav.com nebo obchod@klempostav.com
tel: +420 377 223 442, fax +420 377 946 220
Provozní doba: 7:00 - 16:00 (pouze pracovní dny)

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailem.

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

4. Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Některé druhy zboží jako například okapové systémy vyžadují odbornou montáž.

Před použitím zboží je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na montáž zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Pokud není přiložen návod na montáž zboží, je nutné zajistit odbornou montáž zboží odbornou firmou. Pokud přesto kupující provádí montáž svépomocí, je povinen se předem seznámit se správným způsobem montáže a podle něj postupovat. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku v rozporu s odbornými zásadami montáže se záruka nevztahuje.