Obchodní podmínky


Obchodní podmínky společnosti
KLEMPOSTAV HORŠOVSKÝ TÝN s.r.o.,
se sídlem: Krátká 100, 346 01 Horšovský Týn
Identifikační číslo: 25210386
Telefon sídla společnosti : 379 410 132, 379 410 131
E-mail sídla společnosti: ucetni@klempostav.com
Telefonní spojení e-shop: 377 223 442, 777 710 215, 608 805 613
e-mail e-shop: obchod.plzen@klempostav.com

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 8819
Bankovní spojení: Komerční banka: 5508910227/0100

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného společností KLEMPOSTAV HORŠOVSKÝ TÝN s.r.o. (dále jen prodávající)


1. Základní ustanovení

VOP obsahují úpravu práv a povinností prodávajícího a jeho zákazníků vznikajících při prodeji zboží prováděného prostřednictvím internetu. Tyto VOP se vztahují na všechny dodávky zboží realizované prodávajícím jiným právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel ve smyslu ust. § 52 odst. 3 občanského zákoníku, kupní smlouva a tyto VOP se budou řídit občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a kupující je označen jako spotřebitel; v ostatních případech se budou řídit obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a kupující bude označen jako podnikatel. Nebude-li v dalších ustanoveních VOP uvedeno, že se vztahují výlučně na spotřebitele nebo na podnikatele, platí, že se vztahují na všechny kupující.

Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti – jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu.
Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.


2. Objednávka a kupní smlouva

2.1. Aktuální nabídka zboží, kterým jsou zejména okapové systémy a některé další druhy zboží pro střechy a stavby, je obsažena v katalogu, který je přístupný na stránkách internetového obchodu prodávajícího.
Kupující je oprávněn objednat vybrané zboží z katalogu prodávajícího, přičemž objednávka bude učiněna elektronickou poštou.
Odeslání objednávky kupujícího se považuje za návrh kupní smlouvy o prodeji a koupi zboží uvedeného v objednávce.
Doručením objednávky prodávajícímu kupující současně prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP a akceptuje je.
Doručením potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu elektronickou poštou (e-mailovou zprávou prodávajícího) vzniká kupní smlouva s obsahem uvedeným v potvrzení objednávky s tím, že tyto VOP jsou součástí kupní smlouvy.

2.2. Odlišné ujednání obsažené v uzavřené kupní smlouvě má přednost před VOP.

2.3. Zadá-li kupující v objednávce chybné kontaktní údaje, pro které mu nelze doručit potvrzení o přijetí objednávky a vlastní potvrzení objednávky, považuje se taková objednávka za zrušenou, nedojde-li v konkrétním případě k jiné dohodě.

2.4. Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

2.5. Spotřebitel je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez jakéhokoliv důvodu a bez sankce do 14 dnů ode dne, kdy převzal zboží. Odstoupení musí být provedeno písemně na adresu sídla prodávajícího; v odstoupení musí spotřebitel specifikovat kupní smlouvu a zboží. Současně spotřebitel na svůj náklad a nebezpečí vrátí nepoškozené zboží v bezvadném stavu a v neporušeném originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství a včetně dokladů vztahujících se ke zboží zpět prodávajícímu. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
- bylo-li zboží použito nebo poškozeno,
- nemůže-li vrátit zboží v kompletním stavu nebo včetně všech dokladů vztahujících se ke zboží,
- jde-li o zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího – spotřebitele nebo pro jeho osobu
Od kupní smlouvy, která vznikne okamžikem odevzdání a převzetí zboží v prodejně prodávajícího v Robčicích nebo v Horšovském Týně, nelze podle tohoto odstavce odstoupit.
Nepřevzetí nepoškozeného zboží bez udání důvodu se nepovažuje za odstoupení od kupní smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

2.6. Podnikatel a prodávající jsou oprávněni odstoupit od uzavřené kupní smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, a to zejména, dojde-li k podstatnému porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smluvní povinnosti na straně prodávajícího se považuje prodlení s dodávkou zboží trvajícím déle než 30 dnů od data, kdy mělo být zboží dle potvrzené objednávky dodáno.
Kupujícímu – podnikateli může být nabídnuto ukončení smluvního vztahu dohodou v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

2.7. Prodávající je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit v případě, pokud se objednané zboží už nevyrábí nebo neprodává.

2.8. Dojde-li k platnému odstoupení od kupní smlouvy, je prodávající povinen vrátit zaplacenou kupní cenu kupujícímu nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne platného odstoupení na bankovní účet kupujícího.

2.9. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude prodávajícím přijato.


3. Dodací lhůty, množství, způsob a místo plnění, doklady vztahující se ke zboží, použití zboží

3.1. Nebude-li způsob splnění závazku dodat zboží sjednán v kupní smlouvě jinak, považuje se závazek prodávajícího za splněný dnem, kdy je zboží odevzdáno prvnímu přepravci k přepravě do místa určení. V kupní smlouvě může být dohodnuto plnění závazku prodávajícího dodat zboží také prostřednictvím dobírky; v tomto případě je závazek prodávajícího splněn odevzdáním zboží kupujícímu prostřednictvím osoby provádějící dobírkovou službu.

3.2. Dodavatel nezaručuje vzhledem k značnému množství druhů, rozměrů, barev a provedení okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky nebo zaslané objednávky.

3.3. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatelem dodáno poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 2-10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě zboží na objednávku, které není skladem ( méně obvyklé rozměry, barvy apod.), může být lhůta dodání delší, zákazník je o předpokládaném termínu dodání v potvrzení objednávky prodávajícím informován. Zboží bude dodáno kupujícímu v dodací lhůtě sjednané v kupní smlouvě; podmínkou splnění dodávky zboží je zaplacení jeho kupní ceny.

3.4. Zboží bude dodáváno kupujícímu v množství dohodnutém v kupní smlouvě.

3.5. Prodávající odevzdá se zbožím kupujícímu doklady vztahující se ke zboží podle druhu zboží (zejména dodací list, fakturu a další dokumenty, pokud to charakter zboží vyžaduje).

3.6. Zboží je možno použít pouze v souladu s účelem, pro který je určeno. Za následky vzniklé použitím zboží k jiným účelům nebo jiným než stanoveným způsobem odpovídá v plném rozsahu kupující.

3.7. Zboží označené jako akční je za akční cenu prodáváno pouze do vyprodání zásob.


4. Kupní cena a platební podmínky

4.1. Kupní cena :
Kupní cena zboží se sjednává ve výši uvedené v ceníku prodávajícího platném v den potvrzení objednávky. Kupní cena je platná pro množství zboží, které je u prodávajícího skladem nebo pro zboží, kde se cena nemění. Pokud se ve výjimečných případech stane, že je zboží za cenu uvedenou v internetovém obchodě vyprodané a doplnění zboží od dodavatele je možné pouze za cenu vyšší, je prodávající oprávněn nabídnout kupujícímu zboží za jinou cenu. Pokud kupující potvrdí, že na vyšší cenu přistupuje, je kupní smlouva uzavřena za tuto dohodnutou cenu. Pokud kupující s nabídnutou cenou nesouhlasí, kupní smlouva se neuzavře.
Prodávající může v rámci jednotlivých prodejních akcí vyhlašovat slevy na konkrétní zboží; v tomto případě platí kupní cena zboží vyhlašovaná v rámci těchto akcí prodávajícím.

4.2. Bude-li prodávající provádět nebo zajišťovat přepravu zboží na místo sjednané v kupní smlouvě, vyúčtuje kupujícímu dále náklady spojené s přepravou. Cena přepravy je vyčíslena na konci objednávkového cyklu po stisknutí tlačítka „připravit objednávku“, následného zadání požadovaných kontaktních údajů (je nutné vyplnit jak fakturační adresu, taj i dodací adresu) a stisknutí tlačítka“odeslat“ ve formuláři „připravená objednávka“.
4.3. Způsoby platby :
4.3.1. Platba předem :
- kupní cena zboží je splatná předem na základě zálohové faktury, kterou prodávající zašle kupujícímu současně s potvrzením objednávky; kupující provede platbu poukázáním částky kupní ceny na účet uvedený v zálohové faktuře nebo složením částky v jakékoliv pobočce banky na uvedený účet. Po zaplacení kupní ceny a splnění závazku dodat zboží vystaví prodávající kupujícímu fakturu s náležitostmi daňového dokladu a zašle ji na jeho adresu.
4.3.2. V hotovosti
- kupující může zaplatit kupní cenu v hoto¬vosti přímo v provozovně prodávajícího v Horšovském Týně.
4.3.3. Dobírkou
- kupní cenu zboží může kupující zaplatit také prostřednictvím dobírky tak, že ji uhradí při odevzdání zboží osobě provádějící dobírkovou službu; náklady dobírky budou vyčísleny v potvrzení objednávky a hradí je kupující.

4.4.. Jakýkoli jiný způsob platby, než který je uveden ve VOP, je podmíněn písemným souhlasem prodávajícího.


5. Přeprava zboží a obaly

5.1. Smluvní strany mohou sjednat v kupní smlouvě, že prodávající přepraví nebo zajistí přepravu zboží do místa určení. V takovém případě prodávající provede přepravu zboží sám svými dopravními prostředky, nebo zajistí jeho přepravu prostřednictvím dopravce ( TOPTRANS, Česká pošta aj.). Cena dopravy je stanovována dle bodu 4.2.

5.2. Prodávající bude dodávat zboží v obalech odpovídajících jeho povaze. Bude účtováno balné ve výši 100 Kč na každou zakázku. Při objednání zboží přesahujícího délku 3,5 m bude s ohledem na náročnost balení účtováno balné ve výši 300 Kč. Kupující je povinen při přebírání zboží přepravovaném dopravcem před dopravcem zkontrolovat, zda není zboží viditelně poškozeno nebo není poškozen obal zboží, což by napovídalo o možnosti poškození zboží. V případě poškození obalu nebo viditelných závad na zboží je povinen kupující okamžitě oznámit přepravci závadu na zboží a sepsat s ním protokol o poškození zboží. O poškození zboží přepravcem kupující neprodleně informuje také prodávajícího.
K promáčknutí některých druhů zboží (žlabů, svodů apod. – zejména nadrozměrných) může dojít při překládání a manipulaci u přepravce i přesto, že se obal jeví jako nepoškozený. Zásilku za přítomnosti přepravce vždy rozbalte a případné poškození zapište do protokolu přepravce.

Podepsáním přepravního listu přepravci bez výhrady možnosti poškození přepravou zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Pozdější reklamace nemusí být uznána, pokud neuzná přepravce dodatečnou reklamaci prodávajícího.
Neumožní-li přepravce přebírajícímu zákazníkovi rozbalit a prohlédnout zásilku za jeho přítomnosti, zapíše přebírající při převzetí zásilky „převzato s výhradou možnosti poškození zásilky při přepravě“, aby bylo možné zásilku reklamovat po jejím rozbalení.


6. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

6.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem splnění závazku prodávajícího dodat zboží podle článku 3.3 VOP.

6.2. Okamžikem, kdy prodávající splnil svůj závazek dodat zboží, přechází nebezpečí ztráty, odcizení, poškození nebo zničení zboží na kupujícího.


7. Záruka za jakost zboží a reklamace

7.1. Reklamace je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

7.2. Záruční doba za jakost zboží dodaného spotřebiteli činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží, nevyplývá-li ze zákona jiná záruční doba. Pokud některý z výrobců poskytuje na své výrobky delší záruční dobu, prodloužená záruční doba bude přenesena na kupujícího. Práva spotřebitele ze záruky se řídí občanským zákoníkem.

7.3. Záruční doba za jakost zboží dodaného podnikateli odpovídá záruční době, kterou poskytuje výrobce či dodavatel zboží; prodávající na požádání sdělí podnikateli délku záruční doby a její konec. Práva podnikatele ze záruky se řídí obchodním zákoníkem.

7.4. Kupující uplatňuje svá práva ze záruky na základě dokladu o zakoupení zboží - faktury prodávajícího. Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží v provozovně prodávajícího v Robčicích. Vadu zboží lze uplatnit pouze před zpracováním či jiným použitím zboží, a to neprodleně po zjištění vady kupujícím, pokud se nejedná o závadu skrytou.

7.5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným nakládáním se zbožím po přechodu nebezpečí škody na kupujícího.


8. Společná a závěrečná ustanovení

8.1. Komunikace mezi kupujícím a dodavatelem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.2. Odesláním vyplněné objednávky prodávajícímu kupující souhlasí s tím, aby prodávající zpracovával osobní údaje kupujícího ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) zák. č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platí, že tento souhlas je dán prodávajícímu zejména k používání osobních údajů kupujícího k vlastním marketingovým účelům.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním

8.3. Změny těchto VOP prodávající provádí písemně; není-li v textu změny VOP uvedeno něco jiného, platí, že změna VOP je platná a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

8.4. Tyto VOP jsou uveřejněny na internetových stránkách prodávajícího a jsou přístupné každému zájemci o zboží prodávané prodávajícím.

8.5. Tyto VOP nabývají platnosti a jsou účinné ode dne 8.3.2017.